ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร :: Naresuan University International College (NUIC)
 
username :
password :
บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
คณะผู้บริหาร
งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานวิจัยและบริการวิชาการ
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ.(การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
อาจารย์ภาษาต่างประเทศ
บธ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุระกิจ)
อาจารย์พิเศษ/ภายนอก
NUIC Information System (NUIC-IS)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8558 โทรสาร 0-5596-8558
Copyright (c) 2013 All rights reserved. Contact us : Web Master