ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร :: Naresuan University International College (NUIC)
 
username :
password :
บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
หน่วยงาน/หลักสูตร :
ปีงบประมาณ/ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปีงบประมาณ»2558
»การสำรวจกลยุทธ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรDon  August G. Delgado
»คุณภาพขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อภาวะการได้งานทำของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ ศรีสัมฤทธิ์ ศุภประเสริฐ
»ความท้าทายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพร้อมรับประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาในบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย Eugenia  A. Boa
»การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน” รายวิชา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยใช้ “CIPPA Model ของนิสิตวิทยาลัยนานาชาติชั้นปีที่ 1นงค์นุช บุญกล่ำ
»การประยุกต์ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรัญญา ทารัตน์
»A Study on Integrative and Instrumental Motivation of NUIC Students toward English Language Learning Don  August G. Delgado
»การพัฒนาคู่มืออิเล็คทรอนิกส์สำหรับการดำเนินงานวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ แบบสองภาษา สุธาวัลย์ มารยาท
ปีงบประมาณ»2559
»การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลกนงค์นุช บุญกล่ำ
»การเรียนรู้เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลางโดยผู้เรียนชาวไทยMu  Yanhong
»ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการความปลอดภัยของโรงแรมประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท) ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ภิสันติ์ ตินะคัต
»พฤติกรรมการสมัครเข้าศึกษา เส้นทางการศึกษาต่อ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่างสุธาวัลย์ มารยาท
»การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นทักษะและกระบวนการคิดภายใต้บริบท “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้นนงค์นุช บุญกล่ำ
»การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผักไฮโดรโปรนิค ในเขตภาคเหนือปรียานุช เตชะมณีสถิต
»การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนชุมชนเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงาภาคิน  วิชยกวิน
ปีงบประมาณ»2560
»An Investigation of Morphological Awareness and Vocabulary Knowledge of Thai EFL University Studentsศรัญญา ทารัตน์
ปีงบประมาณ»2559
»Global Mobile Workforce in Multinational Enterprises: A Call for More Inclusive FrameworksEugenia  A. Boa


หน้าที่ : [1]
NUIC Information System (NUIC-IS)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8558 โทรสาร 0-5596-8558
Copyright (c) 2013 All rights reserved. Contact us : Web Master