ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร :: Naresuan University International College (NUIC)
 
username :
password :
บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
เรื่อง :
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นทักษะและกระบวนการคิดภายใต้บริบท “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น
ปีงบประมาณ :
2559
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการวิจัย : นงค์นุช บุญกล่ำ [100%]
สถานะการทำวิจัย :
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ประเภทของการวิจัย :
พื้นฐาน
รูปแบบการวิจัย :
วิจัยองค์ความรู้
แหล่งเงินทุน :
งบประมาณรายได้  55,000 บาท
ระยะเวลา :
1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ชื่อวารสารระดับชาติและนานาชาติ หมายเหตุ


การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ชื่อผลงานวิจัย การเผยแพร่ ปีที่เผยแพร่ งบฯ ที่ขอ
ประเภทการนำเสนอ : นำเสนอระดับชาติ
คุณภาพขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อภาวะการได้งานทำของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยนเรศวร21 ก.ค. 2559-
22 ก.ค. 2559
2,000.00
ประเภทการนำเสนอ : นำเสนอระดับนานาชาติ
การประยุกต์ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย The 6th Annual International Conference on Education and e-Leaning (Eel2016) ประเทศสิงคโปร์26 ก.ย. 2559-
27 ก.ย. 2559
46,518.50
การสำรวจกลยุทธ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรThe Asian Conference on Art & Humanities ประเทศญี่ปุ่น31 มี.ค. 2558-
7 เม.ย. 2558
86,120.00
A Study on Integrative and Instrumental Motivation of NUIC Students toward English Language Learning The 6th International Conference on Language Education, and Innovation 2016 ประเทศสิงคโปร์29 ต.ค. 2016-
31 ต.ค. 2016
59,579.00
NUIC Information System (NUIC-IS)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8558 โทรสาร 0-5596-8558
Copyright (c) 2013 All rights reserved. Contact us : Web Master