ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร :: Naresuan University International College (NUIC)
 
username :
password :
บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
กรุณาเลือก :
เลขที่รับ ลงวันที่ เลขที่หนังสือ วันที่ลงรับ เรื่อง เรียน จาก
02549 30 ธ.ค. 2558 - 30 ธ.ค. 2558 รายงานความก้าวหน้าในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและแจ้งกำหนดวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ นางสาวปรินทิรา ทานะวงศ์
02548 30 พ.ย. 2558 - 29 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนนิสิตฝึกงาน อธิการบดี บริษัท ทรัสตี้คาร์ จำกัด
02547 1 ธ.ค. 2558 - 29 ธ.ค. 2558 รับสมัครนิสิตฝึกงาน อธิการบดี the blooms
02546 8 ธ.ค. 2558 - 29 ธ.ค. 2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ บริษัท เฟมัส อินฟินิตี้ จำกัด
02545 8 ธ.ค. 2558 ยว.ว.1398/2558 29 ธ.ค. 2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างคนดี ให้มีคุณธรรม อธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด
02544 2 ธ.ค. 2558 ยว.ว.1387/2558 29 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นายกสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด
02543 21 ธ.ค. 2558 ศธ.0508/ว.1614 29 ธ.ค. 2558 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ อธิการบดี มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
02542 23 ธ.ค. 2558 พล.0031/ว.7857 29 ธ.ค. 2558 ขอเชิญเข้าร่วมการร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลกประจำปี 2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
02541 28 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.18(2)/0887 29 ธ.ค. 2558 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการกองคลัง
02540 25 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.18(4)/878 29 ธ.ค. 2558 แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการกองคลัง
02539 28 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.06/ว.1323 29 ธ.ค. 2558 แจ้งแผนเข้าดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
02538 28 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.24/ว.54 29 ธ.ค. 2558 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตราฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสุน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
02537 28 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.32(2)/0792 29 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการต่างปะเทศ
02536 23 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.33/ว.3284 28 ธ.ค. 2558 ขอเชิญประชุมหารือ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย
02535 25 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.03(2)/ว.2795 28 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
02534 23 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.01(3)/ว.0420 28 ธ.ค. 2558 ขอเชิญเข้าร่วมเวที ผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
02533 28 ธ.ค. 2558 - 28 ธ.ค. 2558 ขอลาป่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ นางสาววรัญญา รัตนวราหะ
02532 22 ธ.ค. 2558 05269.28/393 25 ธ.ค. 2558 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติครบรอบ 15 ปี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
02531 25 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.06.01/ว.043 25 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในโครงการ NULIB Staff Learning ครั้งที่ 2 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
02530 24 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.03.01(4)/1591 25 ธ.ค. 2558 อนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ English oral skills ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
02529 25 ธ.ค. 2558 - 25 ธ.ค. 2558 schlarship application for 2016 japanese goverment ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ กองพัฒนากิจการต่างประเทศ
02528 22 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.30(2)/1935 25 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์แจ้งนิสิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 57 มารับเงินมัดจำกุญแจห้องพักและเงินค่าประกันของเสียหาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
02527 21 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.27(4)/ว.1156 25 ธ.ค. 2558 ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล
02526 25 ธ.ค. 2558 - 25 ธ.ค. 2558 ขอยกเลิกวันลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ นางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์
02525 25 ธ.ค. 2558 - 25 ธ.ค. 2558 ขอลาพักผ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ นายวิโรจน์ แสงอบ
02524 23 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.02(1)/ว.1921 25 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
02523 22 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.02(1)/ว.1905 25 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรและผู้นำนิสิตร่วมตรวจบันทึกรายชื่อผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
02522 24 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.03(3)/ว.2784 25 ธ.ค. 2558 ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
02521 22 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.03(2)/ว.2768 25 ธ.ค. 2558 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ คัร้งที่ 1/2559 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
02520 23 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.17/1419 25 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรฝึกการปฏิบัติงานจริง on the job training ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
02519 21 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.02(1)/ว.1900 24 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
02518 17 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.02(2)/ว.1215 24 ธ.ค. 2558 รายงานการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
02517 22 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.02(1)/ว.1916 24 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อนิสิตปี 4 เพื่อคัดเลิกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าอบรม ASEAN Entrepreneurship Network ณ Universiti Sains Malaysia ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
02516 23 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.32(2)/0790 23 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนเรียนและเรียนร่วมกับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการต่างปะเทศ
02515 22 ธ.ค. 2558 4482/2558 23 ธ.ค. 2558 ยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
02514 22 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.03(3)/ว.2772 23 ธ.ค. 2558 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ รวมพลังชาวมอนอ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
02513 23 ธ.ค. 2558 - 23 ธ.ค. 2558 รายงานความก้าวหน้าในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและแจ้งกำหนดวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ นางสาวสุพิชญา มีสาด
02512 21 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.18(2)/ว.0822 23 ธ.ค. 2558 ลูกหนี้ครบกำหนดชำระเงินยืม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
02511 17 ธ.ค. 2558 ศธ.0507(4)/ว.1602 23 ธ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
02510 23 ธ.ค. 2558 4307/2558 23 ธ.ค. 2558 แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองหลักสูตร และงานด้านวิขาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
02509 22 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.06.01/ว.043 23 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานหอสมุด
02508 22 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.01.43(1)/ว.428 23 ธ.ค. 2558 ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25/2558 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
02507 21 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.08/ว.2481 23 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
02506 21 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.33.01(3)/259 22 ธ.ค. 2558 ขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียน
02505 27 ธ.ค. 2558 ศธ.0527.02/ว.4231 22 ธ.ค. 2558 ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศ฿กษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
02504 22 ธ.ค. 2558 - 22 ธ.ค. 2558 ขอลากิจฉุกเฉิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ นางสาวมณฑิรา อินต๊ะสอน
02503 22 ธ.ค. 2558 - 22 ธ.ค. 2558 ขอลากิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ นางสาวกนกพร เอี่ยมละออ
02502 22 ธ.ค. 2558 - 22 ธ.ค. 2558 ขอลากิจฉุกเฉิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ นายอุดมศักดิ์ เขียวพุ่มพวง
02501 22 ธ.ค. 2558 - 22 ธ.ค. 2558 ขอลาป่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ นางสุทิศา รักษาสัตย์
02500 17 ธ.ค. 2558 ศธ 0527.01.30(2)/1901 21 ธ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน


Page :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51ต่อไป
มีหนังสือ 2550 รายการNUIC Information System (NUIC-IS)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8558 โทรสาร 0-5596-8558
Copyright (c) 2013 All rights reserved. Contact us : Web Master