แบบฟอร์ม
Administration Finance and procurement Academic Affairs Research
  • หน่วยการเงินและพัสดุ
Eng Thai  
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการ
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
  แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อ จัดจ้าง
  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
  แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  แบบฟอร์มใบเสนอราคา
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  แบบฟอร์มใบยืมเงิน
  แบบฟอร์มใบคืนเงินยืม
  แบบฟอร์มใบลงเวลาปฏิบัติงาน
  แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  แบบฟอร์มใบตรวจรับ
  แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ
  แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง
  แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
                        


Naresuan University International College
Amphor Muang , Phitsanulok 65000
Tel/Fax. 66-5596-8558 : Administrator