To See more Research and Academic Services … see more

3 1
3 2
3 3
3 4

The 2nd Instructor Professional Development to Improve Research Skills

March 23, 2016 

at Naresuan University International College

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นตามความต้องการของอาจารย์ ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยในครั้งที่ 1 เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้มีแนวทางในการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก อีกทั้งเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิด เพื่อการพัฒนาโครงร่างการวิจัยของแต่ละสาขา

วิทยากร ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์  ดร. โยธิน  แสวงดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

ในหัวข้อ “Techniques for Writing Research Proposal for Submitting to External Funding”

2 1
2 2
2 3
2 4

Knowledge Management (KM) seminar

January 14, 2016

at Naresuan University International College

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อ “Good Practice for Research Fund and Research Publication/Presentation” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านการวิจัย และได้จัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการวิจัยจากผู้มีประสบการณ์ตรงจากตัวแทนอาจารย์ของแต่ละสาขา

ในหัวข้อ “Good Practice for research Fund and Research Publication/Presentation

ตัวแทนในแต่ละสาขานำเสนอ

 1. ตัวแทนสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  1.1 Eugenia Arazo Boa
  1.2 Jason Lee Carter
 1. ตัวแทนสาขาการจัดการท่องเที่ยว

2.1  อาจารย์ภิสันติ์ ตินะคัต

2.2  อาจารย์ภาคิน วิชยกวิน

 1. ตัวแทนสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

3.1  Mr. Brent Busaing Martinez

3.2  Mr. Don August G Delgado

1.1
1.2
1.3
1 4

The 1st Instructor Professional Development to Improve Research Skills

November 11, 2015 

at Naresuan University International College

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 นี้ จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์และนักวิจัย  ได้มีโอกาสรับฟังแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในแต่ละสาขาวิชา ทำให้มีพัฒนาทักษะด้านการวิจัยตามความต้องการ  เห็นความสำคัญของการวิจัย  มีการดำเนินงานวิจัยตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม   อีกทั้งเพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ  ได้เห็นแนวคิด เทคนิค รวมไปถึงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์  ดร. โยธิน  แสวงดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

ในหัวข้อ “Techniques for Publishing Research Work in National and International Journals”

1 4
1 3
1 2
1 1

Developing Research Team Project
June 10 – 12, 2015
at Villa Khao Phaengma, Wang Nam Khiao, Nakhonratchasima province

การจัดโครงการพัฒนาวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่  23  เมษายน  2558 ณ  วิทยาลัยนานาชาติ  และระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558ณ  วิลล่าเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทีมวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ  ให้อาจารย์/นักวิจัย
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านการทำวิจัย ได้ร่วมกันเขียนโครงร่างหรือพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับพันธกิจตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และมีโอกาสในการรับฟังการดำเนินงานวิจัยระหว่างอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา

วิทยากร  ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง  ยุทธนา บรรยายในหัวข้อ
“การเขียนโครงร่างวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”

2 1
2 2
2 3
2 4

 “Instructor Professional Development to Improve Research Skills”
Thursday January 29, 2015 and Thursday February 5, 2015

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 และวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์  2558 ณ วิทยาลัยนานาชาติ การจัดโครงการในครั้งนี้  ได้มีการ 2 กิจกรรมดังนี้

 1. กิจกรรมการอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 หัวข้อ Human Subject Protection Course
  วิทยากรโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้
  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
  กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
 1. กิจกรรมการอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้
  หัวข้อ Research Ethics จำนวน 1 ชั่วโมง และหัวข้อ Qualitative Research  จำนวน 2 ชั่วโมง  วิทยากรโดย  ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ์  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
111
112
113
114

The 1st Knowledge Management (KM) session
Thursday November 6, 2014
“Writing a proposal for research funding”

การจัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1  ในวันพฤหัสบดีที่  6  พฤศจิกายน  2557
ณ  วิทยาลัยนานาชาติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านการทำวิจัย  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดการความรู้ในหัวข้อ “การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนวิจัย”

วิทยากร  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขอทุนวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์  คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 1
3 2
3 3
3 4

The 2nd Knowledge Management (KM) seminar
Thursday March 5, 2015
How to submit a proposal for getting an approval from NU Research Ethic

การจัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2  ในวันพฤหัสบดีที่  5  มีนาคม  2558
ณ  วิทยาลัยนานาชาติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในด้านการทำวิจัย  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดการความรู้ในหัวข้อ “การขอทุนสนับสนุนการวิจัย และการไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ”

วิทยากร  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ  จำนวน 3 ท่าน  ดังนี้
1. Don August G Delgado อาจารย์ประจำกลุ่มภาษาต่างประเทศ
2. อาจารย์อัจฉรา จินาพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. อาจารย์นงค์นุช บุญกล่ำ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ

Related Posts

Live Interview at MSS Cable TV

On October 21, 2015, Ms. Jaturaporn Juntarangsu interim of Deputy Director of Administration, Naresuan University International College (NUIC) gave a special interview on a live program at MSS Cable TV…

รายงานการประชุม

Research and Academic Service Committee

คำสั่งสิงหาคม2558

Research Ethic Form

Research Funding Form

Research Presentation Form

2017

Nattaporn
Miss Nattaporn Luangpipat
Factors Contributing to Foreign Language Learners’ Perceived Self-Efficacy

Sarunya
Miss. Sarunya Tarat
An Investigation of Morphological Awareness and Vocabulary Knowledge of Thai EFL University Students

Montira
Ms. Montira Intason
Sustainable MICE Tourism: the opportunity of sustainable practices in event design

2016

Pakin

Mr. Pakin Witchayakawin
Project: Sustainable Tourism Development in Koh Yao Yai, Pang-Nga, Thailand

 

Jason

Mr. Jason  Lee Carter
Project: HRM Awareness in Learners and Comparative Literature Review for Future Development

Brent

Mr.Brent Busaing Martinez
Project: Media literacy level of first year NUIC students

Mu

Ms.Mu Yanhong (Co-Researcher with Dr.Apichai Rungruang)
Project: Mandarin Chinese tonal acquisition by Thai speakers

Phisunt

Mr. Phisunt  Tinakhat
Project: Tourists’ Satisfaction about Safety Management of Resort Hotels in Khao Kho District,  Phetchabun Province

Montira

Miss.Montira  Intason
Project: The potential of Phetchabun as a preferred incentive destination in Thailand: The case study of Khao Kho District

Preeyanoot

Miss Preeyanoot Taechamaneesathid
Project: Consumer attitudes towards hydroponic vegetables in Northern Thailand

Nongnuch

Miss Nongnuch Boonklum
Project: The Study of Supply Chain to Increase Value Added for MANGO FRUITS CV. NAM DOK MAI SRI TONG; Case Study of Phitsanulok  Province

Nongnuch

Miss Nongnuch Boonklum
Project: Skill and Thinking Process-Oriented Instruction in the Context of Teach Less, Learn More

Suthawan

Miss Suthawan Marayath
Project: Behavior of Admissions, Educational Choices and Factors Affecting the Selection of Higher Education Institutions of Students in the Lower North of Thailand

2015

Srisamrit

Mr.Srisamrit Supaprasert
Project: Standard Qualities for Employment Condition of the NUIC Graduates

Don

 

Mr.Don August G Delgado
Project: A Survey of Vocabulary Learning Strategies of English for Business Communications (EBC) Students at NUIC

Eugenia

Ms.Eugenia Arazo Boa
Project: Human Resource Development Challenges in Response to The ASEAN Community Integration: The Case of Multinational Corporations in Thailand

Nongnuch

Miss Nongnuch  Boonklum
Project: The Development of Politics, Economy, and Society Learning Achievement by using CIPPA Model for NUIC First year students

Don

Mr.Don August G Delgado
Project: A Study on Integrative and Instrumental Orientation of NUIC Students and Staff toward English and  English Language Learning

Nattaporn

Miss Nattaporn  Luangpipat
Project: Exploring English Language Teachers’ Online Professional Development Experiences: A Case Study of English Language Teachers from High Schools in Phitsanulok, Kamphaengphet, and Sukhothai

Sarunya

Miss Sarunya Tarat
Project: The Application of Communicative Language Teaching To Thai High School Students

Suthawan

Miss Suthawan Marayath
Project: Development of Bilingual Electronic Manual for Research Operations Naresuan University International College

 

2014

Nongnuch

Miss Nongnuch Boonklum
Project: The “SWOT Analysis” on Business Operators in Phitsanulok  Province fromthe High Speed Train Railway Project

Prateep

Mr.Prateep Chayalee
Project: The comparative study of development paradigm between  Chiang Mai – Vientiene    Economic Corridor and Sustainable Cultural Economic Zone in 7 northern provinces

Suthawan

Miss Suthawan Marayath
Project: Feasibility study and Community-Based Tourism management model at Watchan community, Phitsanulok Thailand

2016

7
Prateep Chayalee
Project:    The Chinese political economic strategy and its affect to Indo-China  Intersection Development Project and lower northern Thailand

Conference: การประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ เรื่อง อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในประชาคมอาเซียน

Place: Centara Hotel & Convention Centre, Khonkaen province
Date: 23 – 25, December 2015

Suthawan
Miss Suthawan Marayath
Project:  Feasibility study and Community-Based Tourism management model at Watchan community, Phitsanulok Thailand

Conference: การประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “พลังมนุษยศาสตร์  พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขที่ยั่งยืน”

Place:  Topland Hotel, Phitsanulok
Date: 23 – 25 March, 2016

Nattaporn1
Miss Nattaporn Luangpipat
Project:  The Utilization of Online Development and Its Relationship
with English Language Teachers in Thailand

Conference: International Symposium on Teaching, Education, and Learning

Place: Japan
Date:  3 –  5 July,  2016
Best Paper Award

Srisamrit
Srisamrit Supaprasert
Project:  Standard Qualities for Employment Condition of the NUIC Graduates

Conference: The 12th  Nareasuan Resaerch Conference

Place: Naresuan University
Date: 21 -22 July, 2016

Pakin
Pakin Witchayakawin
Project:   Community Participation in management of Tourist Attractions in Koh Yao Yai, Phang-Nga Province, Thailand

Conference:  2016 International Symposium on Education and Social Sciences  (ISESS)

Place: Singapore
Date: 13 – 15 September, 2016

Sarunya
Miss Sarunya Tarat
Project:  The Application of Communicative Language Teaching To Thai High School Students

Conference:   The 6th Annual International Conference on Education and e-Learning  (Eel2016)

Place: Singapore
Date: 26 – 27 September, 2016

2015

Don

Mr.Don August G Delgado
Project: A Survey of Vocabulary Learning Strategies of English for Business Communications (EBC) Student at NUIC
Conference: The Asian Conference on Art & Humanities
Place: Japan
Date: March 31 – April 7, 2015

9

Miss Nongnuch Boonklum
Project:
A “SWOT Analysis” on Business Operators in Thailand for the High-Speed Rail Project: Case Study of Phitsanulok Province
Conference: Business & Management Conference
Place: Vienna, Austria
Date: June 19 – 26, 2015

11

Dr. Scott Allen Hipsher
Project: Strategy in firms Originating from Emerging markets: The Influence of the Internal and External Environment with cases from Vietnam
Conference:  2015 World Academy of Researchers, Educators and Scholars Congress
Place: Sripatum University, Bangkok, Thailand
Date: July 20 – 25, 2015

12

Mr. Pakin   Witchayakawin
Project: SMART Quality of Low Cost Airlines in Thailand: The Comparison of Northern & Southern Flight Services
Conference:  International Conference on Education and Psychology (ICEAP 2015)
Place: Japan
Date: November 4 – 6, 2015

2014

1

Miss Ajchara Jinapant (Co-Researcher with Ms Molraudee Saratum)
Project: Employee Engagement at faculty of Medicine in Thailand
Conference: The 9th  International Symposium on Sustainable Leadership, 2014
Place: Salzburg, Austria
Date: June 3 – 6, 2014

2

Mr. Phisunt  Tinakhat
Project: Community Based Tourism: Tools for Sustainable Local Development
Conference: The 10th Narasuan Research Conference
Place: Naresuan  University, Phitsanulok, Thailand
Date: July 21 – 22, 2014

4

Miss Nongnuch Boonklum
Project: The Collected Agro-Tourism Information Establishing By Global Positioning System (GPS) for 9 Databases
Conference: The 10th Narasuan Research Conference
Place: Naresuan  University, Phitsanulok, Thailand
Date: July 21 – 22, 2014

5

Mr. Lorenzo Jr.Esmayor (Co-Researcher with Mr Karen M. Fernandez)
Project:
The Impact of Organizational Culture on Effective Employee Performance   toward the Attainment of Organizational Goals in a Hospitality  Environment
Conference: The 2nd Asia – Pacific Conference on Management and Business
Place: Seoul, Korea
Date: August 29 – 31, 2014

6

Mr. Phisunt  Tinakhat
Project:
Guidelines for Developing Hotel management to Compete in a Changing ASEAN: A Case Study from Phitsanulok Province, Thailand
Conference: 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism
Place: Prague, The Czech Republic
Date: October 28 – November 2, 2014

7

Mr.Prateep Chayalee
Project: Guidelines for Developing Hotel Management to Compete In a Changing ASEAN: a Case Study from Phitsanulok Province, Thailand
Conference:   International Burma Conference 2014
Place:         Singapore
Date:          October 30 – 31, 2014

8

Mr. Phisunt  Tinakhat & Miss Hataikarn Kantarrum)
Project:
Service Quality Development for Hotel Front Officers in Phitsanulok province as Indo – China Logistics Center
Conference: National Conference “Airlines Business gateway to Tourism and Culture”
Place: National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok
Date: September 18 – 20, 2014

7

Mr.Prateep Chayalee
Project: 
Kalemantai in Transition
Journal: The journal of the Thai Khadi Research Institute
Vol.11  No.2  (April – September, 2014)

3

Mr. Jason Lee Carter
Project:
Quality Control & Validity in Testing for NUIC
Journal: Journal of Community Development research (Humanities and Social sciences)
Vol.7  No.2  (July – December, 2014)

Research and Academic Services

Ms. Suthawan Marayath

Researcher
Ms. Suthawan Marayath
E-Mail : suthawanm@nu.ac.th
Tel : (+6655)968535