Admission 00036

สัมภาษณ์นิสิตใหม่รอบ admidsion

ภาพบรรยากาศวันสัมภาษณ์นิสิตใหม่รอบ admidsion และ รอบรับตรง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยมีสาขาที่เปิดทำการสัมภาษณ์ทั้งหมด 4 สาขาวิชา
คือ Human Resource Management
International Business Management
English for Business Communication
และ Tourism Business Management