AF4

เสาวณีย์ สิทธิสมบูรณ์

นักวิชาการศึกษา
ชื่อ : เสาวณีย์  สิทธิสมบูรณ์
อีเมล์ : saovanees@nu.ac.th
โทรศัพท์: (+6655)968575

AF2

วิภารัตน์ คำหมู่

นักวิชาการศึกษา
ชื่อ : วิภารัตน์  คำหมู่
อีเมล์ : wiparatkh@nu.ac.th
โทรศัพท์ : (+6655)968585

AF3

สุทิศา รักษาสัตย์

บรรณารักษ์
ชื่อ : สุทิศา รักษาสัตย์
อีเมล์ : suthisame@nu.ac.th
โทรศัพท์ : (+6655)968538

AF

จุฑามาศ อ่ำเทศ

นักวิชาการศึกษา
ชื่อ : จุฑามาศ  อ่ำเทศ
อ่ีเมล์ : jutamasa@nu.ac.th
โทรศัพท์ : (+6655)968585