โครงการบริการวิชาการ PTTEP

การประชุมนำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณโครงการในการจัดโครงการบริการวิชาการ
วันศุกร์ที พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม NUIC ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
โดยได้รับเกียรติจาก คุณทัศนาภรณ์ บุญญฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสองค์กรสัมพันธ์โครงการ S1
และ คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์โครงการ S1 จากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)