กิจกรรม The 4th NUIC Research Forum

วิทยาลัยนานาขาติ มีนโยบายมุ่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการสร้างผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ จึงได้จัดกิจกรรม The 4th NUIC Research Forum ขึ้น โดยมี ดร. ชไมพร ศรีสุราช ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประขุม ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร