KM: การฝึกอบรม “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel”

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ที่มีผู้นิยมใช้งานกันมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารงานบัญชี การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการสร้างแบบฟอร์มต่างๆ โดยใช้แผ่นตารางทำการ หรือ Spreadsheet ในการทำงาน ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำงานเบื้องต้นในระดับพื้นฐานและใช้งานโปรแกรมได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

วิทยาลัยนานาชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดอบรม “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel” ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานของโปรแกรม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี คุณศรัณย์รัตน์ คงหนู หัวหน้างานการเงินและพัสดุ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ