โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ SSC-R กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยซานเซบัสเตียน เรคคอเลโตส กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน
1. นางสาวสลินทิพย์ ทองพา
2. นางสาวนลพรรณ กรรณิการ์
3. นางสาววิสสุตา นิยมธรรม
4. นางสาวปพิชญา ดีสิน
5. นางสาวขนิษฐา เจนจบ
6. นายปฏิพล คล้ายหิรัญ
7. นางสาวอรุณี ไพรสิงห์
8. นางสาวสุพิชชา เกตุแจ่ม
9. Ms.Viphawanee Boon Bun Yin
10. Ms.Phoungeune Sounthala
พร้อมด้วย อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ชญาณี ซื่อชัยเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคุณเสาวณีย์ สิทธิสมบูรณ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา ในการนี้ คุณพ่อ Nemesio Tolention พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยซานเซบัสเตียน เรคคอเลโตส ให้การต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่นในระหว่างการดำเนินโครงการในการนี้นิสิตได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ทำอาหาร ฝึกศิลปการต่อสู้ เล่นดนตรี และเต้นรำ พร้อมเยี่ยมชมวิถีชีวิตและสถานที่สำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ เช่น วิหาร พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะ รวมถึงการเข้าร่วมชมการแข่งขันบาสเกตบอลระดับชาติ หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของโครงการนี้คือ การจับคู่บัดดี้ ระว่างนิสิตทั้งสองสถาบันเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของผู้คนต่างวัฒนธรรมได้ดีขึ้น