Knowledge Management (KM) หัวข้อ “วิธีการจัดเก็บข้อมูล”

หน่วยบุคคล ดำเนินการจัดกิจกรรม Knowledge Management (KM) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ หัวข้อ “วิธีการจัดเก็บข้อมูล” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2 โดยเชิญ นางสาวสุธาวัย์ มารยาท รักษาการหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว