ประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย อ.ศรัณย์พร เกิดเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมศรีวิไล อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษ โดย รศ.นพ.สรนิติ ศีลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ พร้อมทั้งมีการระดมความคิดเห็นในการมองภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และวิทยาลัยได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว