NUIC คึกคัก เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Bogie Run

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวิ่ง Bogie Run และกิจกรรมการเต้นแอโรบิค ในโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นิสิตจากสถาบันการศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และหน่วยงานราชการของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 378 คน รวมระยะทางวิ่ง 2.5 กิโลเมตร โดยนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ นำโดยงานกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างคึกคัก