วิทยาลัยนานาชาติ เตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาสำหรับนิสิตและเพื่อให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น  จึงได้เปิดรายวิชาสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ จำนวน ๑๑๕ คน  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง NUIC 309 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีหัวข้อน่าสนใจมากมาย อาทิ “การสร้างพลังบวกเพื่อพร้อมรับมือกับการทำงาน” โดย Mr. Chon Neville และ Mr.Andris Adhitra

“การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับ การเขียนรายงาน การออกแบบสื่อ และทักษะในการนำเสนอ” โดย อาจารย์ชญาณี ซื่อชัยเจริญ 

“การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่นิสิตสหกิจศึกษา” โดย อาจารย์พิรากร สีเข้ม

“ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพ การทำงาน” โดย อาจารย์พองาม เหลี่ยมศิริวัฒนา

“เทคนิคการเขียน Resume และ การสัมภาษณ์งาน” โดย อาจารย์โสภิต เจนประดับ

“ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” โดย อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ

“กระบวนการสหกิจศึกษา และการหาหัวข้อโครงการ” โดย อาจารย์นงค์นุช บุญกล่ำ

“จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะการปรับตัว และการติดต่อประสานงาน” โดย Dr.Eugenia A. Boa