โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

 

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.สุพิชญา มีสาด และ นส. จุฑามาศ อ่ำเทศ รวมทั้งนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อุทยานและพิพิธภัณฑ์มีการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมากมาย เช่น วัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ รวมทั้งจัดแสดงวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงชีวิตต่างๆของบุคคลในสมัยก่อน นอกจากนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถึงที่มาของภาษาไทย และตัวอักษรไทยอีกด้วย
ซึ่งการเข้าใจถึงแก่นที่มาของภาษาและวัฒนธรรม จะทำให้นิสิตได้ตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าของวิถีการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย ดังนั้นนิสิตจะได้รับความรู้และเข้าใจในการสื่อสารต่างวัฒนธรรมได้ดีขึ้น

นอกจากนี้นิสิตยังได้รับมอบหมายให้จัดทำวิดีโอ เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และความเข้าใจในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งวิดีโอที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ วิดีโอ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=FL_4PuD91eM&feature=youtu.be
กลุ่มที่ 5 https://www.youtube.com/watch?v=ovM8EeDhook&feature=youtu.be