งานมุทิตาจิต ประจำปี 2562

งานมุทิตาจิต ประจำปี 2562 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีบุคลากรหลายท่านที่เคยให้การสนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งเป็นวิทยากรผู้ทรงเกียรติ และผู้สนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ ในด้านต่างๆตลอดมา เนื่องในโอกาสนี้วิทยาลัยนานาชาติขอร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์และบุคคลากรที่เกษียณอายุราชการมา ณ ที่นี้