ประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change Adaptation – the Challenging Role of Higher Education Institutions

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ The Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change Adaptation – the Challenging Role of Higher Education Institutions” ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ดร.สุพิชญา มีสาด และคณะ เข้าร่วมโครงการนี้ โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน จำนวน 200 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี วิทยาการ และนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยใน 3 กลุ่มหลักคือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์