National competition of tourism and hospitality at NIDA

 

ตัวแทนนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (Tourism) เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ภาคการบริการกับความยั่งยืน ความท้าทายในทศวรรษ ทั้งนี้ โครงการได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์