19 ปี แห่งการสถานาวิทยาลัยนานาชาติ 13 มกราคม 2563

เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี  ในช่วงเช้าวิทยาลัยนานาชาติได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมีพิธีมอบทุนการศึกษาจากชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 5 ทุน ทุนสำหรับนิสิตที่มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุน และ ทุนสำหรับนิสิตที่ช่วยเหลือกิจกรรมในคณะ 7 ทุน ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี วิทยาลัยนานาชาติ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานมา ณ โอกาสนี้

วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ตรงกับวันที่ 13 มกราคมของทุกปี วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยมีจัดการเรียนการสอนทั้งหมด  4  หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2. หลักสูตรการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 3. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ 4. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปัจจุบันมีนิสิตทั้งสิ้นกว่า 400 คน อาจารย์ 28 คน โดยมาจาก 13 เชื้อชาติ และเมีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 23 คน