ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 5 สถาบัน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 5 สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 5 สถาบัน มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้ทั้ง 5สถาบันได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และมีการจัดทำรายการข้อมูลรายวิชาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และทำวิจัยร่วมกัน 3.เพื่อให้หน่วยงานทั้งห้าได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563