วิทยาลัยนานาชาติ มน. เตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA

                เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา พัดเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรโครงการการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนของวิทยาลัยนานาชาติ ในครั้งนี้

โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ เรื่องเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตรการศึกษา วิธีที่จะทำให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผ่านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นแนวทางเดียวกัน