นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล  ได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (NBT) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ NBT ในการสาธิตการทำงาน การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อฝึกปฏิบัติการดำเนินรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ (Information Technology and Innovation for Business) โดยวิทยาลัยนานาชาติได้จัดการเรียนการสอนตามหลักแนวคิดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาในยุค Thailand 4.0 “การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเพื่อสร้างนวัตกรรม”