ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับ H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในคราวเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อหารือแนวทางการมีความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร