งานกิจการนิสิตจัดงาน World Artist Day

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจการนิสิต วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ : กิจกรรมวันศิลปินนานาชาติ World Artist Day ขึ้น ภายในงานประกอบด้วย การจัดประกวดคอสเพลย์ การจัดบูธนิทรรศการจากสาขาวิชาต่างๆ การแสดง Living Statue สาธิตการทำอาหารและศิลปะ และ กิจกรรมการบูรณาการวัฒนธรรมกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ จัดขึ้น ณ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร