ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ บรรยายพิเศษหัวข้อ การบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรธุรกิจในอาเซียน

   วิทยาลัยนานาชาติ ได้เรียนเชิญ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทตนานุวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ โดยได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรธุรกิจในอาเซียน ให้กับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ และนิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงอยูสุขสกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง NUIC 202  อาคารวิทยาลัยนานาชาติ