ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 และมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019