นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ นิสิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ ได้เข้าพิธีรับเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดี ประจำปี 2563 จาก ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร