ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง ปรับลดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคเรียนต้น) ประจำปีการศึกษา 2564 ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ