th

หลักสูตร
ภาพตัวแทนนิสิตวิทยาลัยนานาชาติในการเปิดตัว NU Ambassadors

ภาพตัวแทนนิสิตวิทยาลัยนานาชาติในการเปิดตัว NU Ambassadors

ภาพตัวแทนนิสิตวิทยาลัยนานาชาติในการเปิดตัว NU Ambassadors จากแต่ละคณะ หนึ่งในกิจกรรมภายในงาน “มหกรรมคอนเสิร์ตหน้าหอ Mornor Over He…

National competition of tourism and hospitality at NIDA

National competition of tourism and hospitality at NIDA

  ตัวแทนนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (Tourism) เข้าร่วมโครงการแ…

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 94 (1/2544) วันที่
13 มกราคม 2544 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นเลิศ และความเป็นสากล

จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและสร้างพลังให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ และกำหนดบทบาทให้วิทยาลัยนานาชาติเปิดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยในอนาคต
ในหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 สาขา คือ
1. สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
2.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 สาขา คือ สาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ