th

หลักสูตร
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นางสาวบุญญาพร พุ่มเมือง (ท๊อป) และเพื่อร่วมทีมทีมจากคณะบริหา…

พรนัชชา สายสินธุ์ นิสิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ปี3 ได้รับแต่งตั้งทูตการท่องเที่ยวประจำจังหวัดสุโขทัย

พรนัชชา สายสินธุ์ นิสิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ปี3 ได้รับแต่งตั้งทูตการท่องเที่ยวประจำจังหวัดสุโขทัย

MTW (ASIA) และ ททท. เปิดเวทีรับสมัคร Miss Tourism World Thailand 2020 ร่วมค้นหาทูตการท่องเที่ยวประเทศไทย ) ไปเมื่อวันพฤหัสที่ 9 กร…

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 94 (1/2544) วันที่
13 มกราคม 2544 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นเลิศ และความเป็นสากล

จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและสร้างพลังให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ และกำหนดบทบาทให้วิทยาลัยนานาชาติเปิดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยในอนาคต
ในหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 สาขา คือ
1. สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
2.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 สาขา คือ สาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ