ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

th

อัพเดทเกี่ยวกับ Covid-19

ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง ปรับลดอัตราค่าบำรุ ...
หลักสูตร
ผู้บริหารพร้อมบุคลากร NUIC เดินทางมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารพร้อมบุคลากร NUIC เดินทางมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ อาจารย์ปรินทิรา ทานะวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ …

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา โดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา โดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา โดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยได…

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 94 (1/2544) วันที่
13 มกราคม 2544 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นเลิศ และความเป็นสากล

จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและสร้างพลังให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ และกำหนดบทบาทให้วิทยาลัยนานาชาติเปิดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยในอนาคต
ในหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 สาขา คือ
1. สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
2.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 สาขา คือ สาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ