th

หลักสูตร
กิจกรรมน้อมรำลึกถึงในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

กิจกรรมน้อมรำลึกถึงในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

    เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนา…

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการปิดห้องเชียร์

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการปิดห้องเชียร์

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมโครงการปิดห้องเชียร์ โครงการปิดห้องเชียร์เปรียบเสมือนบทสรุปของกิจกรรม ของนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยนิสิตวิท…

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 94 (1/2544) วันที่
13 มกราคม 2544 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นเลิศ และความเป็นสากล

จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและสร้างพลังให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ และกำหนดบทบาทให้วิทยาลัยนานาชาติเปิดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยในอนาคต
ในหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 สาขา คือ
1. สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
2.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 สาขา คือ สาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ