th

หลักสูตร
งานกิจการนิสิตเปิด Live ให้คำแนะนำชีวิตเด็กหอ

งานกิจการนิสิตเปิด Live ให้คำแนะนำชีวิตเด็กหอ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา งานกิจการนิสิต นำโดย อาจารย์รชตวัน ลิมกาญจนาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต และ…

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทอง จ.พิษณุโลก หารือแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทอง จ.พิษณุโลก หารือแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แ…

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 94 (1/2544) วันที่
13 มกราคม 2544 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นเลิศ และความเป็นสากล

จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและสร้างพลังให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ และกำหนดบทบาทให้วิทยาลัยนานาชาติเปิดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยในอนาคต
ในหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 สาขา คือ
1. สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
2.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 สาขา คือ สาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ