th

หลักสูตร
NUIC ร่วมโครงการ “Thai and Cultural Exchange Program 2019”

NUIC ร่วมโครงการ “Thai and Cultural Exchange Program 2019”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-13.30 น. อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ และรองศาสตราจา…

NUIC ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุดทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

NUIC ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุดทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. Dr. Eugenia A Boa รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร …

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 94 (1/2544) วันที่
13 มกราคม 2544 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นเลิศ และความเป็นสากล

จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและสร้างพลังให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ และกำหนดบทบาทให้วิทยาลัยนานาชาติเปิดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยในอนาคต
ในหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 สาขา คือ
1. สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
2.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 สาขา คือ สาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ