เกี่ยวกับ NUIC

ประวัติวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 94 (1/2544) วันที่ 13 มกราคม 2544 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นเลิศ และความเป็นสากล จึงได้กำหนดนโยบายที่จะจัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในลักษณะของการมีหุ้นส่วน (Partnerships) และสร้างเครือข่าย (Networking) เพื่อร่วมมือทางวิชาการ อย่างไรก็ตามการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545

จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและสร้างพลังให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับ Univeristy of Newcstle ประเทศสหราชอาณาจักร เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยและกำหนดบทบาทให้วิทยาลัยนานาชาติเปิดหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยในอนาคต และกำหนดให้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะสาขาวิชาที่มีลักษณะสหสัมพันธ์วิชา ต้องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของหลายคณะเท่านั้น ส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้นให้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสอนตามหลักสูตรนานาชาติจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แทนการบรรจุบุคลากร  ต่อมาเพื่อตอบสนอง ความต้องการด้านบุคลากรของงานธุรกิจที่มีการติดต่อต่างชาติเพิ่มขึ้น และเปิดรับนิสิต  มหาวิทยาลัยได้ปรับนโยบายให้สอดรับกับสกอ. โดยให้วิทยาลัย สรรหาอาจารย์บรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการประจำวิทยาลัยเพื่อให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ของสกอ. ดังนั้นนอกจากวิทยาลัยจะมีบุคลากรสายวิชาการมารับผิดชอบงานในหลักสูตรแล้ว ยังได้บุคลากรมาสนับสนุนงานด้านอื่น ๆของวิทยาลัยเพิ่มขึ้น นับเป็นการเพิ่มพลังการพัฒนาของวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย
ในปี 2545 วิทยาลัยเปิดรับนิสิตใน“หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)”
ในปี 2546 วิทยาลัยเปิดรับนิสิตใน “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการท่องเที่ยว”
ในปี 2547 วิทยาลัยเปิดรับนิสิตใน “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์” และ“หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)”  โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในปี 2552 วิทยาลัยเปิดรับนิสิตใน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ"
ในปี 2556 วิทยาลัยเปิดรับนิสิตใน “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ"

สีประจำวิทยาลัยนานาชาติ คือ ม่วง ทองและขาว