ผู้บริหาร

ดร. สุพิชญา มีสาด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อาจารย์รชตวัน ลิมกาญจนาภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

อาจารย์ปรินทิรา ทานะวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

อาจารย์ชญาณี ซื่อชัยเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ปรีดิ์เปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ
อีเมล  : premsudat@nu.ac.th
โทร  : 055-968529