อาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์จตุรพร จันทรางศุ (ID: S01X34)
อีเมล : jaturapornj@nu.ac.th, nujatu@yahoo.com
โทร : 055-968515
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
M.A. (Human Resource Management), Griffith University, Australia

B.A. (English), Chiangmai University, Thailand

ดร. Eugenia A. Boa (ID: S01X08)
อีเมล : eugeniab@nu.ac.th

โทร : 055-968526
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
Ph.D. (Curriculum and Instruction), Naresuan University, Thailand

M.A. (Educational Administration), Rizal College of Taal, Philippines

LL.B., San Sebastian College-Recoletos, Manila, Philippines

B.Sc. (Commerce-Business Management), University of Batangas, Philippines

B.A. (Political Science), University of Batangas, Philippines

อาจารย์ Lorenzo E. Garin Jr. (ID: S01X21)
อีเมล : lorenzog@nu.ac.th
โทร : 055-968520
ห้อง: NUIC313

การศึกษา
Ph.D (Candidate) in Business Management, Philippine Christian University-Manila, Philippines

M.A. (Public Management), Naval State University, The Philippines

B.A. (Secondary Education), Naval State University, The Philippines

อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง
อีเมล : pongsirak@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
M.Sc. (International Human Resource Management) (Merit) , Coventry University , The United Kingdom

B.A. (Political Science and Public Administration), Naresuan University, Thailand

อาจารย์ทัดดาว กุศลวัฒนะ
อีเมล :Taddaok@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: 

การศึกษา