อาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ดร. Eugenia A. Boa (Program Chair)
อีเมล : eugeniab@nu.ac.th

โทร : 055-968526
ห้อง: NUIC306-16

การศึกษา
Ph.D. (Curriculum and Instruction), Naresuan University, Thailand

M.A. (Educational Administration), Rizal College of Taal, Philippines

LL.B., San Sebastian College-Recoletos, Manila, Philippines

B.Sc. (Commerce-Business Management), University of Batangas, Philippines

B.A. (Political Science), University of Batangas, Philippines

อาจารย์ Lorenzo E. Garin Jr. (ID: S01X21)
อีเมล : lorenzog@nu.ac.th
โทร : 055-968520
ห้อง: NUIC313

การศึกษา
Ph.D (Candidate) in Business Management, Philippine Christian University-Manila, Philippines

M.A. (Public Management), Naval State University, The Philippines

B.A. (Secondary Education), Naval State University, The Philippines

อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง
อีเมล : pongsirak@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
M.Sc. (International Human Resource Management) (Merit) , Coventry University , The United Kingdom

B.A. (Political Science and Public Administration), Naresuan University, Thailand

อาจารย์ทัดดาว กุศลวัฒนะ
อีเมล :Taddaok@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: nuic 306-6

การศึกษา
Ph.D. (candidate), The University of Aberdeen, The United Kingdom

LL.M. (Intellectual Property Law), Queen Mary University of London, The United Kingdom

LL.M. in Intellectual Property Law and International Trade Law University of Queensland, Australia

LL.B. (International Programme), NUIC, Thailand

อาจารย์จตุรพร จันทรางศุ (ลาศึกษาต่อ)
อีเมล : jaturapornj@nu.ac.th, nujatu@yahoo.com
โทร : 055-968515
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
M.A. (Human Resource Management), Griffith University, Australia

B.A. (English), Chiangmai University, Thailand