อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ดร. Chon NeVILLE (Program Chair) 

อีเมล : chonn@nu.ac.th
โทร :055-968505
ห้อง: NUIC306

การศึกษา

PhD, Naresuan University, Thailand

M.Ed. (ESL Education), Washington State University, USA

B.Sc. (Social Behavioral Sciences), University of Mary, USA

 

อาจารย์ Christopher James Cook 
อีเมล : chriscookpps@hotmail.com
โทร :-
ห้อง:-

การศึกษา
B.SC. (Science/Mech.E), Nottingham University, The United Kingdom

อาจารย์ พิรากร สีเข้ม
อีเมล : pirakorns@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
M.A., (English-Thai Translation), Thammasat University, Thailand

B.A. (Linguistics), (First Class Honors), Thammasat University, Thailand

อาจารย์ Don August G. Delgado (S01X14)
อีเมล : dond@nu.ac.th
โทร : 055-968511
ห้อง: NUIC311

การศึกษา
Ph.D (Candidate) in Business Management, Philippine Christian University-Manila, Philippines

M.A. (Educational Administration), Rizal College of Taal, Philippines

B.A. (English), Batangas State University, Philippines

อาจารย์โสภิต เจนประดับ
อีเมล : sopitj@nu.ac.th
โทร :-
ห้อง:-

การศึกษา

M.A. (English for Professional Development), Mae Fah Luang University, Thailand

B.A., Mae Fah Luang University, Thailand

อาจารย์ปรินทิรา ทานะวงศ์
อีเมล : parintirat@nu.ac.th
โทร :-
ห้อง:-

การศึกษา

Ph.D. (Candidate), Durham University, The United Kingdom

LL.M (International Trade and Commercial Law), Durham University, The United Kingdom

LL.M (International Financial Law), Manchester University, The United Kingdom

LL.B (International Programme), Naresuan University International College, Thailand

ดร. lrina Pievskaya
อีเมล : lrinap@nu.ac.th
โทร :-
ห้อง:-

การศึกษา

  • B.A. in Education
  • M.A. in English and German (teaching)
  • Ph.D. in Theoretical Linguistics

อาจารย์ศรัญญา ทารัตน์ (ลาศึกษาต่อ)
อีเมล : sarunyat@nu.ac.th
โทร :055-968521
ห้อง: NUIC306

กาศึกษา
Ph.D. (Candidate) in English for International Communication, Kasetsart University, Thailand

M.A. (English), Srinakharinwirot University, Thailand

B.A. (Linguistics), Thammasat University, Thailand