อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจารย์ชญาณี ซื่อชัยเจริญ
อีเมล : chayanees@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
M.Sc. (Management and International Business), Nottingham Trent University, The United Kingdom

B.Sc, Chulalongkorn University, Thailand

ดร. สุพิชญา มีสาด
อีเมล : supichayam@nu.ac.th
โทร :
ห้อง:

การศึกษา
DBA (International Business), Argosy University, Washington D.C. USA

MBA (International Business Management),Virginia International University, USA

B.Sc. (Public Health (Health Education and Behaviour Science)), Mahidol University, Thailand

ดร. Oleg Shovkovyy
อีเมล : olegs@nu.ac.th
โทร :
ห้อง:

การศึกษา
PhD (Development Administration), National Institute of Development Administration, Thailand

MSc (Strategic Management), Assumption University, Thailand

Specialist in Radio Electronics, State Polytechnic University, Ukraine

อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ
เมล : saranpornk@nu.ac.th
โทร : 055-968524
ห้อง :

การศึกษา
Ph.D. (candidate), The University of Nottingham, The United Kingdom

LL.M. (International Business Law (International Programme)), Chulalongkorn University, Thailand

LL.M. (Business Law), Newcastle University, The United Kingdom

Certificate (English for lawyer), Sukhothaithammatirat Open University, Thailand

LL.B. (International Programme), NUIC, Thailand

ดร. นงค์นุช บุญกล่ำ
อีเมล : nongnuchbo@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: NUIC 306

การศึกษา
PhD in Philosophy Business Administration, Naresuan University, Thailand

M.Com. (Finance and International Trade), Deakin University, Australia

B.ECon (Monetary Economics), Ramkhamheang University, Thailand

อาจารย์ Ringyaomi Phungshok Shimray
อีเมล: ringyaomip@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
MBA (Marketing), Sikkim Manipal University, India

BBA (Marketing), Manipal University, India