อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจารย์ชญาณี ซื่อชัยเจริญ
อีเมล : chayanees@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
Bachelor of Science, Chulalongkorn University, Thailand
Master Degree of Science in Management and International Business
Nottingham Trent University

ดร. สุพิชญา มีสาด
อีเมล : supichayam@nu.ac.th
โทร :
ห้อง:

การศึกษา
Bachelor of Science (B.Sc.) in Public Health
Major: Health Education and Behavior Science Mahidol University, Thailand
Master of Business Administration (MBA)
Major: International Business Management Virginia International University, USA
Doctorate of Business Administration (DBA)
Major: International Business Argosy University, Washington D.C. USA

 

อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ
เมล : saranpornk@nu.ac.th
โทร : 055-968524
ห้อง :

การศึกษา
LL.B. (International Programme), NUIC, Thailand
LL.M. in International Business Law (International Programme), Chulalongkorn University, Thailand
LL.M. in Business Law, Newcastle University, The United Kingdom
Ph.D. candidate, The University of Nottingham, The United Kingdom

อาจารย์นงค์นุช บุญกล่ำ
อีเมล : nongnuchbo@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: NUIC 306

การศึกษา
Bachelor of Economics (Monetary Economics), Ramkhamheang University
Master of Commerce (Finance and International Trade), Deakin University, Australia
PhD candidate in Philosophy Business Administration, Naresuan University, Thailand

อาจารย์ Ringyaomi Phungshok Shimray
อีเมล: ringyaomip@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
Bachelor Degree Business Administration, Manipal University, India
Master Degree Business Administration, Sikkim Manipal University, India