อาจารย์สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ

อาจารย์ภิสันติ์ ตินะคัต (S01030)
อีเมล : phisuntt@nu.ac.th
โทร : 055-968517
ห้อง: NUIC303

การศึกษา
Ph.D.(student) in Tourism, Hotel and Event Management, Silpakorn University, Thailand

M.Sc. (Ecotourism Planning and Management), Srinakharinwirot University, Thailand

B.A. (English), Naresuan University, Thailand

Certificate in Management Skills for Senior Front Office Staff in Hotels and Resorts, Dusit Thani College

Certificate in English for Special Career, English for Tourism, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand

ดร. วรินธร วิริยะไชยกุล
อีเมล : varintornv@nu.ac.th
โทร:-
ห้อง: –

การศึกษา
Ph.D. (Integrated Tourism Management), National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand

M.Com. (Economics and Finance Studies), Macquarie University, Australia

B.Acc. (Financial Accounting), The University of The Thai Chamber of Commerce, Thailand

อาจารย์รชตวัน ลิมกาญจนาภา
อีเมล : rachatawanl@nu.ac.th
โทร:-
ห้อง: –

การศึกษา

Ph.D. (Candidate) in Tourism Management, Yunnan University, China

M.A. (Tourism & MICE Management)Naresuan University, Thailand

B.B.A. (Tourism Management (International Program)), (First class honour), Naresuan University, Thailand

 

 

อาจารย์ Andris Adhitra
อีเมล : andrisa@nu.ac.th
โทร:-
ห้อง: –

การศึกษา
M.B.A. (Tourism Management), Mae Fah Luang University, Thailand

LL.B., University of Indonesia, Indonesia

อาจารย์ Ahmad Mujafar Syah
อีเมล :ahmadmu@nu.ac.th
โทร:-
ห้อง: –

การศึกษา
M.S. (Administrative Studies (Economics and Tourism Management)), Boston University, USA

Graduate Certificate in Project Management, Boston University, USA

B.A. (Communication Studies), Bung Karno University, Indonesia

อาจารย์ Anna Stepanova
อีเมล : annas@nu.ac.th
โทร:-
ห้อง: –

การศึกษา

M.Sc. (Tourism and Hospitality Management), Bournemouth University, The United Kingdom

Specialist Diploma, English Language & Literature, North-Eastern Federal University, Russia