อาจารย์ภาษาต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ วนิดา บำรุงไทย (S01X28)
อีเมล :wanidab@nu.ac.th
โทร :(+6655)968525
ห้อง: NUIC108

การศึกษา
B.A. Thai, College of Education, Phitsanulok, Thailand M.A. Thai & Thai Literature, College of Education, Prasarnmit, Thailand

อาจารย์ Euen Hee Lee (S01X17)
อีเมล : euenheel@nu.ac.th
โทร : (+6655)968572
ห้อง: NUIC110

การศึกษา
B.N. Nursing, Korea National Open University Graduate School, South Korea Master of Education; Educational Technology, Hanyang Cyber Graduate School in Seoul, South Korea Instructor of Korean as a Foreign Language

อาจารย์ Mu Yanhong
อีเมล : emmamu80@gmail.com
โทร : (+6655)968505
ห้อง: NUIC 306

การศึกษา
B.A. Chinese Education, Tianjin Normal University, China M.A. English, Naresuan University, Thailand

อาจารย์ Yukiko Vorasingha (S01X10)
อีเมล : hanavor@yahoo.com
โทร : 055-968567
ห้อง: 306-15

การศึกษา

M.B.A. General Management, Ramkhamhaeng University Institute of International Studies, Thailand

B.A. Japanese Literature Tsuru University, Japan