อาจารย์ภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ Assist. Prof. Michael Bruckner, Program Chair
อีเมล : michaelb@nu.ac.th
โทร : 055-968514
ห้อง: NUIC 306-13

การศึกษา

Prof. (Assist.), Naresuan Univ., Phitsanulok, Thailand

M.Sc., Technical Univ. Munich, Germany

B.Sc., Technical Univ. Berlin, Germany

รองศาสตราจารย์ วนิดา บำรุงไทย (S01X28)
อีเมล :wanidab@nu.ac.th
โทร :(+6655)968525
ห้อง: NUIC108

การศึกษา
M.A. (Thai & Thai Literature), College of Education, Prasarnmit, Thailand

B.A. (Thai), College of Education, Phitsanulok, Thailand

อาจารย์ Euen Hee Lee (S01X17)
อีเมล : euenheel@nu.ac.th
โทร : (+6655)968572
ห้อง: NUIC110

การศึกษา
M.Edu. (Educational Technology), Hanyang Cyber Graduate School in Seoul, South Korea

B.N. (Nursing), Korea National Open University Graduate School, South Korea

อาจารย์ Mu Yanhong
อีเมล : emmamu80@gmail.com
โทร : (+6655)968505
ห้อง: NUIC 306

การศึกษา

M.A. (English), Naresuan University, Thailand

B.A. (Chinese Education), Tianjin Normal University, China

อาจารย์ Yukiko Vorasingha (S01X10)
อีเมล : hanavor@yahoo.com
โทร : 055-968567
ห้อง: 306-15

การศึกษา

M.B.A. (General Management), Institute of International Studies,Ramkhamhaeng University, Thailand

B.A. (Japanese Literature), Tsuru University, Japan