หลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์