สมัครเรียน

คุณสมบัติ
– เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่ำ 2.50 จาก 4.00 ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เฉลี่ยตลอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 จาก 4.00
– นักเรียนไทยและต่างชาติจะต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEPTจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
– นักเรียนจะต้องมีใบรับรองว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในประเทศบ้านเกิด
– นักเรียนต่างชาติต้องมีใบรับรองผลคะแนนภาษาอังกฤษขณะทำการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ณ วันที่สมัครเข้าเรียน)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 800 บาท

วิธีการสมัคร
– สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ NUIC

apply-th (776 downloads)

– พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 1-5 ข้างต้นมาทางไปรษณีย์ หรือ E-Mail nuic@nu.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
– 800 บาท (ค่าสมัครเข้าเรียน 300 บาท, ค่าสอบภาษาอังกฤษ 500 บาท)

โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย
สาขา: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อบัญชีผู้รับเงิน: ค่าสมัครเรียน
หมายเลขบัญชีผู้รับเงิน: 857-0-58327-3
รหัส : KRTHTHBK  (ให้แนบสำเนาการโอนเงินค่าสมัคร มาพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครเรียน)

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท/ ภาคการศึกษา
ค่าห้องสมุดและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,100 บาท / ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ 15,000 บาท / ภาคการศึกษา
ค่าหอพัก 15,600 บาทต่อปี (เฉพาะค่าหอพักไม่รวมค่าไฟฟ้า)
ประกันสุขภาพสำหรับนิสิตต่างชาติ 4,300 บาท / ปี

ติดต่อ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: +66 5596-8558
แฟกซ์: +66 5596-8558
อีเมล์: nuic@nu.ac.th
www.nuic.nu.ac.th
IG: NUIC.official
Line: @zxt1913u
FB: Naresuan University International College