การเงินและพัสดุ

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
ชื่อ : ศรัณย์รัตน์ คงหนู
อีเมล : srunratt@nu.ac.th
โทร : 055-968531

นักวิชาการพัสดุ
ชื่อ : ธิดารัตน์ รื่นฤทธิ์
อีเมล : thidaratr@nu.ac.th
โทร : 055-968577

นักวิชาการพัสดุ
ชื่อ : ลภัสรดา กล่อมจิต
อีเมล : laphatradak@nu.ac.th
โทร : 055-968577

นักบัญชี
ชื่อ : พรพรรณ คำแสน
อีเมล : pornpanka@nu.ac.th
โทร : 055-968531