ธุรการ

หัวหน้างานธุรการ
ชื่อ : อุดมศักดิ์ เขียวพุ่มพวง
อีเมล : udomsakk@nu.ac.th
โทร: 055-968573

บุคคล
ชื่ิอ : กันยารัตน์ ม่วงเล็ก
อีเมล : kanyaratm@nu.ac.th
โทร : 055-968559

นักวิชาการศึกษา
ชื่อ : ธนวัฒน์ เจริญษา
อีเมล : thanawatj@nu.ac.th
โทร : 055-968566

แม่บ้าน
ชื่อ :  ถวิล ก้อนคง
อีเมล : thawink@nu.ac.th
โทร :055-968573

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ :  ยศธร บดีรัฐ
อีเมล : yodsathonb@nu.ac.th
โทร : 055-968566

พนักงานขับรถ
ชื่อ :  นพดล คำกุณา
อีเมล : nopadonk@nu.ac.th
โทร : 055-968573

ช่างเทคนิค
ชื่อ :  วิโรจน์ แสงอบ
อีเมล : wirouds@nu.ac.th
โทร : 055-968536