วิจัยและบริการวิชาการ

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
ชื่อ : สุธาวัลย์ มารยาท
อีเมล : suthawanm@nu.ac.th
โทร : 055-968561

บริการวิชาการ
ชื่อ : จิตรเลขา มีทอง
อีเมล : jitlekham@nu.ac.th
โทร : 055-968535