บริการการศึกษา

หัวหน้างานงานบริการการศึกษา
ชื่อ : เสาวณีย์ สิทธิสมบูรณ์
อีเมล : saovanees@nu.ac.th
โทร : 055-968575

บรรณารักษ์
ชื่อ : สุทิศา รักษาสัตย์
อีเมล : suthisame@nu.ac.th
โทร : 055-968539

นักวิชาการศึกษา
ชื่อ : วิภารัตน์ คำหมู่
อีเมล : wiparatkh@nu.ac.th
โทร : 055-968585

นักวิชาการศึกษา
ชื่อ : จุฑามาศ อ่ำเทศ
อีเมล : jutamasa@nu.ac.th
โทร : 055-968585