สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตร คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)2563
Eng Thai
แผนการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2563 Eng Thai
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)2558
Eng Thai
แผนการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2558 Eng Thai