สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ

หลักสูตร คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) 2561
Eng Thai
แผนการศึกษาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
Eng Thai
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ) 2556
Eng Thai