สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ

หลักสูตร คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
Eng Thai
แผนการศึกษาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
Eng Thai