สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตร คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Eng Thai
แผนการศึกษาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Eng Thai