สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

( This programme will accept students on 2021)

หลักสูตร คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรนานาชาติ)
Eng Thai
แผนการศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Eng Thai