ประกาศสำหรับบุคลากร NUIC

หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลให้ดำตำแหน่งทางวิชาการ

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/147/T_0020.PDF