วิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม The 4th NUIC Research Forum

กิจกรรม The 4th NUIC Research Forum

วิทยาลัยนานาขาติ มีนโยบายมุ่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการสร้างผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยา…

Read more
สิ่งพิมพ์งานวิจัย & งานนำเสนอ

Dr. Eugenia A. Boa
Program: Human Resource Management
Research: Human Resource Development Challenges
Abstract:

Dr. Eugenia A. Boa
Program: Human Resource Management
Research: Human Resource Development Challenges
Abstract:

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

Dr. Eugenia A. Boa
Program: Human Resource Management
Research: Human Resource Development Challenges
Abstract:

บริการวิชาการ
งานบริการวิชาการหรือความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR) เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวร การเข้าถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสของสังคมและช่วยสร้างชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการ ความร่วมมือกับสถาบันของรัฐและเอกชนก็เช่นเดียวกันเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จ

โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ PTTEP

โครงการบริการวิชาการ PTTEP

การประชุมนำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณโครงการในการจัดโครงการบริการวิชาการวันศุกร์ที พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม NUIC ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติโดยได้รับเกียรติจาก คุณทัศนาภรณ์ บุญญฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสองค์กรสั…

Read more