วิจัย

ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม The 4th NUIC Research Forum

กิจกรรม The 4th NUIC Research Forum

วิทยาลัยนานาขาติ มีนโยบายมุ่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการสร้างผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยา…

Read more

บริการวิชาการ
งานบริการวิชาการหรือความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR) เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวร การเข้าถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสของสังคมและช่วยสร้างชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการ ความร่วมมือกับสถาบันของรัฐและเอกชนก็เช่นเดียวกันเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จ

โครงการบริการวิชาการ
ชมรม “HR Club” ร่วมบรรเทาภัยน้ำท่วมแก่ผู้ประสบภัยชาวพิษณุโลก

ชมรม “HR Club” ร่วมบรรเทาภัยน้ำท่วมแก่ผู้ประสบภัยชาวพิษณุโลก

จากผลของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดพิษณุโลกทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ อ.วังทอง และอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางชมรม “HR Club” ของวิทยาลัยนานาชาติได้ร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยทางชมรมได้รับข…

Read more
โครงการบริการวิชาการ PTTEP

โครงการบริการวิชาการ PTTEP

การประชุมนำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณโครงการในการจัดโครงการบริการวิชาการวันศุกร์ที พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม NUIC ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติโดยได้รับเกียรติจาก คุณทัศนาภรณ์ บุญญฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสองค์กรสั…

Read more